Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

5776 6f13 500
Reposted fromidiod idiod viatfu tfu
marlylee
marlylee
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viazEveR zEveR
marlylee
1684 1090 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viazEveR zEveR
marlylee
4203 c96a4153 fe9e
— I love the way you look at the world.
Reposted frombylejaka bylejaka viazEveR zEveR
marlylee
8712 f9a2 500
Reposted fromhagis hagis viazEveR zEveR
3478 29bb 500
Reposted fromjabberokkie jabberokkie viacorvax corvax
6411 8f15
Reposted fromamatore amatore viaxannabelle xannabelle

March 27 2017

marlylee
2479 1554 500
marlylee
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms vianattaly nattaly
9724 12ec

hackedbysombra:

cutepetplanet:

A polar bear cub discovering the joy of bubbles

Oh my gosh baby

Reposted fromtron tron vianattaly nattaly
marlylee
8016 1afe
Reposted fromchief chief vianattaly nattaly
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 vianattaly nattaly
7037 1b24 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialottee lottee
marlylee
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
marlylee
Reposted fromtwarogpoltlusty twarogpoltlusty viaikari ikari
1708 b0b1 500
Reposted fromdudewheresmyapple dudewheresmyapple viaikari ikari
marlylee
marlylee
marlylee
5944 dfbb 500
Reposted fromailurophile ailurophile viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl