Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

marlylee
9720 684c
Reposted fromkarahippie karahippie viaskinnylove skinnylove
marlylee
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll vialemkove lemkove
marlylee
3371 4103 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialemkove lemkove
marlylee
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
marlylee
marlylee
marlylee
8334 ec73 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacats cats
marlylee
1064 1032 500
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
marlylee
4362 858e
Reposted fromamfibijne amfibijne viajointskurwysyn jointskurwysyn
0182 6c2b
Reposted fromLittleJack LittleJack viayanek yanek
marlylee
8716 ed02 500
Reposted fromnazarena nazarena viayanek yanek
2785 9f37 500
Reposted fromturquoise turquoise viayanek yanek
marlylee
4284 6bab
Reposted fromeazyi eazyi viakiks kiks
marlylee

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaatramentovva atramentovva
marlylee
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viairmelin irmelin
marlylee
marlylee
6932 5b05 500
Reposted frommalyskurwiel malyskurwiel viamrrru mrrru
marlylee
4106 5c4b
Reposted frompesy pesy viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl