Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2019

marlylee
marlylee
     
Reposted from4777727772 4777727772 viatajasne tajasne
marlylee
marlylee
Reposted fromshakeme shakeme viakama1110 kama1110
marlylee
by Yuri Hill
Reposted fromcorvax corvax
marlylee
6425 d031 500
Reposted fromambiente ambiente viainsanedreamer insanedreamer
0542 7b93
Reposted frommartinini martinini viainsanedreamer insanedreamer
marlylee
5488 e289 500
Reposted frombajaderra bajaderra viainsanedreamer insanedreamer
marlylee
4738 b5a3 500
marlylee
4100 73d3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
marlylee
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainvincible invincible
marlylee
marlylee
0443 8fb5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viahormeza hormeza
marlylee
Spójrz, jak na nią działasz. 

Patrz tylko, jak ją zmieniasz. 
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viahormeza hormeza
marlylee
4124 1ecf 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viahormeza hormeza
marlylee
Nie lubię mówić o swoich problemach. Zazwyczaj i tak nikt ich za mnie nie załatwi. To po co? Żeby usłyszeć: ,,Nie martw się jakoś to będzie"? To sama to sobie mogę powiedzieć.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
marlylee
Odwrotnością miłości nie jest nienawiść lecz obojętność.
— Wilhelm Stekel
Reposted fromsheismysin sheismysin viaheavencanwait heavencanwait
marlylee
9982 96ff 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaiblameyou iblameyou
marlylee
Właściwie nie boję się nieznanego. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Oskar i pani Róża
Reposted fromlovvie lovvie vianaiwna naiwna
marlylee
4709 cf78 500
Stanisław Barańczak
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianaiwna naiwna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl